Assessorament

Apostem per una mobilitat activa

Entenem la transformació urbana cap a modes de transport propers a l’escala humana com un pilar bàsic del planejament de les ciutats d’avui. Aquesta transformació passa per tenir una visió estratègica del que implica donar prioritat a la bicicleta, el caminar i la relació d’ambdues mobilitats amb els sistemes de transport públic.  En el nostre cas, la bicicleta és el tret diferencial, però no obviem que cal pensar de forma transversal.
Entenem que una incorporació i consolidació de la mobilitat activa, i en concret aquella que comporta la bici, passa per una mirada integral, 360. Els perfils diversos de l’Escamot, i la nostra xarxa, poden donar resposta a alguns d’aquests reptes.
Alhora d’acompanyar iniciatives del foment d’aquesta visió urbana, ens dediquem a assessorar a aquells agents que ho requereixin.

Estratègia urbana

Oferim serveis de diagnosi i planificació estratègica de l’ús de l’espai públic amb relació a la mobilitat activa, amb especial èmfasi en la infraestructura per a la bicicleta i la seva compatibilitat amb la xarxa viaria actual. Aportem una visió especialitzada a la pacificació d’espais, la intermodalitat i la jerarquització de desplaçaments dins i entre els nuclis urbans del Camp. Visió estratègica i voluntat d’aterrar propostes de mobilitat activa, des de l’escala territorial fins a la gestió material de la bicicleta.

Desenvolupament local

Treballem de la mà amb associacions, entitats i veïnes per fer realitat aquells projectes relacionats amb la transformació del seu entorn i els seus desplaçaments.
Coneixem el poder transformador de l’activisme i els moviments ciutadans perquè venim d’allà. L’Escamot neix per facilitar i impulsar aquestes iniciatives perquè arribin més lluny.